Kraft Instalacje

KRAFT-INSTALACJE | Usługi elektryczne Zawiercie

Polityka prywatności i plików cookies

Strona główna » Polityka prywatności i plików cookies

wielkość tekstu: A | A | A

Polityka Prywatności i Plików Cookies

 

 1. W tym dokumencie przedstawiam zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w mojej firmie, do czego zobowiązuje mnie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119)- które dalej nazywam RODO.


Dla sklepu internetowego zamieszczonego pod adresem www.bearpol.pl przygotowałem odrębną Politykę Prywatności, zawierającą także informacje o mechanizmach cookies wykorzystywanych na stronie sklepu.


 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jestem ja czyli Sylwester Ligienza prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. Bearpol Kraft-Instalacje Sylwester Ligienza. Moja siedziba mieści się w Łazach (42-450), przy ul. Wyzwolenia 5A. Pozostałe dane kontaktowe to: adres e-mail biuro@bearpol.pl.

 2. Nie powołałem inspektora ochrony danych więc w razie potrzeby kontaktu w sprawie Twoich danych osobowych możesz do mnie napisać lub wysłać e-mail wykorzystując podane wyżej dane kontaktowe.

 3. Jakie dane gromadzę?

W zależności od celu przetwarzania może to być imię, nazwisko, adres zamieszkania/korespondencyjny, PESEL, adres IP, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego, w przypadku przedsiębiorcy również jego nazwa, NIP i REGON, a także dane jego pracowników (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko służbowe) udostępnione w celu kontaktu.

 1. Twoje dane osobowe mogę przetwarzać w celu:

- niezbędnym do wykonania umowy, której jesteś stroną (np. dostawy towaru, dokonania rozliczeń i płatności), lub na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. prowadząc negocjacje, czy przygotowując ofertę), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

przez okres współpracy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń (jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej to termin przedawnienia według Kodeksu cywilnego wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz tych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata);

- wypełnienia nałożonych na mnie obowiązków prawnych (w szczególności obowiązków podatkowych np. pobrania danych w celu wystawienia faktury vat wskazanych w art. 106 e ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług, obowiązków rachunkowych), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

przez okres 5 lat od końca danego roku rozliczeniowego;

- realizacji moich uzasadnionych interesów (np. ustalenia, dochodzenia, obrony przed roszczeniami oraz ich egzekucji), na podstawie art. 6 ust. 1 list. f RODO,

przez okres przedawnienia roszczeń (jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej to termin przedawnienia według Kodeksu cywilnego wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz tych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata), przy czym w przypadku toczących się postępowań okres ten może się wydłużyć na czas prawomocnego zakończenia postępowania oraz do upływu nowych terminów przedawnienia;

- ułatwienia komunikacji związanej z realizacją umowy, w szczególności poprzez ustalenie osób odpowiedzialnych za realizację i uprawnionych do kontaktów w ramach jej wykonania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

przez okres współpracy;

- nawiązania współpracy biznesowej na podstawie zgody wyrażonej poprzez przekazanie danych kontaktowych (np. w formie wizytówki), przy czym przez przekazanie mi np. wizytówki wyraźnie potwierdzasz, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych we wskazanym celu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO,

przez okres 1 roku od dnia przekazania danych, chyba że nawiążemy współpracę biznesową, wówczas dane te przechowuję przez okres współpracy; albo do momentu otrzymania oświadczenia o cofnięciu zgody;

- przyjmowania płatności elektronicznych za moje usługi/towary, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

przez okres niezbędny do bieżących rozliczeń;

- umożliwienia kontaktu e-mailowego ze mną, podjęcia kontaktu e-mail z Tobą, dokumentowania ustaleń dokonywanych między nami, prowadzenia korespondencji, przyjmowania pism, zgłoszeń, wniosków oraz udzielania odpowiedzi w formie elektronicznej:

* wobec korespondencji incydentalnej podstawą jest mój prawnie uzasadniony interes polegający na umożliwieniu kontaktu elektronicznego ze mną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

* wobec korespondencji prowadzonej w celu zawarcia lub realizacji umowy podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

* wobec wiadomości otrzymanej od Ciebie (nadawcy), w której znajdzie się prośba o udzielenie informacji dotyczących mojej marki, produktów lub usług (np. cen, dostępności towaru, zasad współpracy), odpowiedź Tobie udzielona będzie zawierać żądane przez Ciebie informacje, a wysłanie zapytania będzie oznaczało Twoją zgodę na przesłanie przeze mnie informacji handlowych na podany przez Ciebie adres e-mail w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną); wyrażoną zgodę możesz cofnąć w każdym momencie bez podawania przyczyny, lecz informacje handlowe wysłane po otrzymaniu o nie zapytania, a przed cofnięciem zgody, będą wysłane zgodnie z prawem,

przez okres 1 roku od wpływu korespondencji, chyba że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy przechowywać do upływu okresów przedawnienia (jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej to termin przedawnienia według Kodeksu cywilnego wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz tych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata); albo do momentu otrzymania oświadczenia o cofnięciu zgody.

 1. Odbiorcą Twoich danych mogą być moi pracownicy na podstawie stosownego upoważnienia. Mogę udostępnić Twoje dane osobowe urzędom skarbowym, organom ścigania lub innym organom władzy publicznej jeżeli zażądają tego ode mnie na podstawie obowiązujących przepisów prawa; kurierom lub operatorom pocztowym np. kiedy chcesz bym dostarczył Tobie towar lub gdy wysyłam listy. Odbiorcami stają się również banki kiedy wpłacam coś na Twój rachunek lub inne podmioty płatnicze np. kiedy nie płacisz mi gotówką. Ponadto Twoje dane mogą zostać ujawnione podmiotom, z którymi zawarłem umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych są to np. firmy hostingowe lub informatyczne/serwisowe, które dbają np. o pocztę elektroniczną, czy systemy i oprogramowanie w firmie, kancelarie prawnicze np. kiedy nie dojdziemy do porozumienia w kwestii zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi, firmy księgowe, które np. prowadzą nasze rozliczenia i przechowują dokumentację podatkową.

 2. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do:

- zawarcia lub wykonania umowy,

- wykonania na Twoje żądanie czynności przed zawarciem umowy,

- wystawienia faktury VAT,

- prowadzenia komunikacji w formie elektronicznej,

- dokonania płatności elektronicznych,

- nawiązania współpracy biznesowej.

W przypadku nie podania danych osobowych nie zawrę z Tobą umowy, ani nie podejmę żadnych czynności przed jej zawarciem, nie będę prowadzić komunikacji w formie elektronicznej, nie wystawię faktury VAT, nie nawiążę współpracy biznesowej, czy też nie będą realizowane płatności elektroniczne.

 1. Masz prawo do:

*dostępu – uzyskania ode mnie potwierdzenia, czy przetwarzam Twoje dane osobowe. Jeżeli przetwarzam takie dane, możesz uzyskać do nich dostęp oraz uzyskać następujące informacje: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

*otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie mogę nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości; wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

*sprostowania – żądania sprostowania dotyczących Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

*usunięcia danych – żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli nie mam już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);

*ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

a) kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający mi sprawdzić prawidłowość tych danych,

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

c) nie potrzebuję już tych danych, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d) wniosłaś/łeś sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po mojej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu,

*przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych Ciebie dotyczących, które do mnie dostarczyłaś/łeś, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub zawartej z Tobą umowy oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

*sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas dokonuję oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną Twoje interesy będą ważniejsze od moich, będę zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).

*cofnięcia zgody, jakiej udzieliłaś/łeś w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw skontaktuj się ze mną, wykorzystując podane dane kontaktowe i poinformuj, z którego prawa i w jakim zakresie chcesz skorzystać.

 1. Nie przekazuję Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 2. Nie podejmuję wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany (nie przetwarzam Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania).

IP

Mogę jednak, gdy odwiedzasz moją stronę internetową, gromadzić Twój adres IP, który przydzielany jest Twojemu komputerowi przez dostawcę usług internetowych. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie co oznacza, że zmienia się przy każdym połączeniu z internetem choć zdarza się, że jest na stałe związany z danym komputerem. Wykorzystuję IP przy diagnozie problemów z serwerem i zapewnieniu jego bezpieczeństwa, tworzeniu analiz statystycznych (np. z jakiego regionu najwięcej osób mnie odwiedza), czy administrowaniu i udoskonalaniu mojej strony internetowej.

Cookies

Moja strona używa także cookies, które są danymi informatycznymi np. małymi plikami tekstowymi zapisywanymi na urządzeniu końcowym np. na Twoim komputerze lub telefonie.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Cookies wykorzystywane są w celu ułatwienia Tobie korzystania ze strony internetowej, tworzenia statystyk, które pozwalają mi zrozumieć jak korzystasz z mojej strony internetowej, dopasowania jej zawartości do Twoich preferencji.

W ramach mojej strony internetowej korzystam z dwóch typów cookies: sesyjnych, które usuwane są z pamięci komputera po jego wyłączeniu lub po zakończeniu sesji przeglądarki oraz trwałych przechowywanych w pamięci Twojego komputera/telefonu do czasu ich skasowania lub ich wygaśnięcia, żaden z nich nie służy ustaleniu Twojej tożsamości, nie zbiera informacji poufnych zapisanych w Twoim komputerze/telefonie, nie instaluje oprogramowania niechcianego lub złośliwego, czy nie zainfekuje go wirusem. Twoja przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie cookies, możesz jednak ograniczyć lub wyłączyć dostęp cookies do Twojego urządzenia zmieniając ustawienia w przeglądarce internetowej- konfigurację możesz przeprowadzić w popularnych przeglądarkach takich jak:

Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Ciebie przeglądarki internetowej.

W przypadku kiedy wyłączysz cookies, niektóre funkcje mojej strony internetowej mogą działać nieprawidłowo, a w skrajnym przypadku nie będziesz mógł/mogła z niej korzystać.

Mogę również wykorzystywać zewnętrzne cookies np. pokazujące mapę z lokalizacją mojego biura za pomocą maps.google.com lub zbierające ogólne i anonimowe dane statystyczne za pomocą Google Analytics- administratorem tych cookies jest Google Inc z siedzibą w USA.

Logi serwera

Informacje o niektórych Twoich zachowaniach na mojej stronie internetowej podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o adresie IP.

Protokół SSL

W celu zapewnienia Tobie bezpiecznego połączenia z moją stroną internetową, wyposażyłem ją w specjalny certyfikat SSL, dzięki czemu transmisje są kodowane.

 1. Na mojej stronie internetowej mogą znaleźć się linki lub odnośniki do innych stron internetowych, dlatego zapoznaj się z ich polityką prywatności lub innymi dokumentami, gdy odwiedzasz te strony, ponieważ nie odpowiadam za ich zasady ochrony Twojej prywatności.

 2. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w zakresie naruszenia Twoich praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 3. Systematycznie dokonuję przeglądu Polityki Prywatności w mojej firmie dlatego też np. w przypadku zmiany przepisów, nowych wytycznych organów nadzoru, zmian technologicznych, czy też sposobów, celów lub podstaw przetwarzania danych osobowych, może ona ulec zmianie (informację o zmianie zamieszczę z wyprzedzeniem 7 dni). Aktualna wersja znajdzie się na stronie internetowej.

Ostatnia aktualizacja 15.06.2020 r.

Nasza oferta

Ciekawostki

 • Nasza firma specjalizuje się w wykonywaniu kompleksowych instalacji elektrycznych w mieszkaniach, domach i obiektach przemysłowych.dalej 

Kontakt

KRAFT-INSTALACJE
42-450 Łazy, ul. Wyzwolenia 5a

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

czytaj dalej 

KRAFT-INSTALACJE
ul. Wyzwolenia 5a, 42-450 Łazy

tel.: 668 056 553 | 604 912 221
e-mail: biuro@kraft-instalacje.pl

Nasza firma specjalizuje się w wykonywaniu kompleksowych instalacji elektrycznych w mieszkaniach, domach i obiektach przemysłowych.
Wersja mobilna